Regulamin sklepu internetowego LAW HALL

Cześć!

Nazywam się Monika Cichocka i stworzyłam dla Ciebie treści cyfrowe, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem https://www.lawhall.pl  Bardzo się cieszę, że tu trafiłeś/łaś i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Aby formalności stało się zadość, podaję dane swojej firmy: Monika Cichocka, ul. Towarowa 35/30, 00-869 Warszawa, NIP: 527 259 28 79, REGON: 368139490.

Poniżej zamieszczam regulamin LawHall.pl wyjaśniający najważniejsze kwestie związane z zakupami produktów cyfrowych w moim sklepie. Tu znajdziesz informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie gdyby z Twojej strony pojawiły się jakiekolwiek pytania, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@lawhall.pl.

Życzę udanych zakupów!

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.lawhall.pl/regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.lawhall.pl,
 6. Sprzedawca – Monika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Cichocka”, ul. Towarowa 35/30,  00-869 Warszawa, NIP: 5272592879, REGON: 368139490

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  kontakt@lawhall.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Newsletter

1. Newsletter stanowi nieodpłatną usługę elektroniczną, polegającą na otrzymaniu przez użytkowników za pośrednictwem korespondencji mailowej na udostępniony Sprzedawcy adres e-mail informacji handlowych w przedmiocie produktów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, ewentualnych akcjach promocyjnych i okazjach cenowych. 

2. Do skorzystania z usługi Newslettera niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktualnego adresu e-mail, jak również zaktualizowanej wersji przeglądarki internetowej. 

3. Celem skorzystania z usługi Newslettera, użytkownik powinien: 

a) w przeznaczonym ku temu formularzu w Sklepie udostępnić swój adres e-mail oraz zaznaczyć checkbox znajdujący się pod formularzem;

b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu; 

c) aktywować usługę Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji mailowej niezwłocznie po dokonaniu przez użytkownika czynności opisanej w lit. a powyżej. 

4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

5. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Celem rezygnacji z omawianej usługi użytkownik powinien kliknąć przycisk„unsubscribe” znajdujący się na dole dowolnej wiadomości pochodzącej z Newslettera lub wysłać wiadomość o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newsletter na adres kontakt@lawhall.pl.

6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj.:

a) zmiany przepisów prawa dotyczących pośrednio lub bezpośrednio sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, skutkującą niemożnością dalszego świadczenia usługi;

b) niemożności dalszego świadczenia usługi z uwagi na orzeczenie sądu, decyzji, wytycznych lub zaleceń właściwego urzędu lub organu; 

c) niemożności świadczenia usługi z uwagi na względy techniczne.

7. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newslettera zostanie doręczone użytkownikowi za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres mailowy wskazany przez użytkownika podczas zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera. 

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym w przypadku korzystania przez użytkownika z  Newslettera w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, naruszający prawa osób trzecich, niezgodny z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 5 

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 6

Zawieranie umowy

 1. Kupujący składa zamówienie jako gość.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności online obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. 

§ 7

Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna. 
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24.pl.
 3. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 8

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Dostęp do treści cyfrowych nie jest ograniczony czasowo, Kupujący ma zawsze do nich dostęp. Treści cyfrowe nie są limitowane, jest ich nieograniczona ilość.
 3. Dostęp do usług: konsultacji online oraz stałej opieki prawnej następuje poprzez kontakt Kupującego ze Sprzedawcą. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymuje wiadomość o tym, aby skontaktować się ze Sprzedawcą celem rozpoczęcia korzystania z wykupionej usługi. Dalsze ustalenia odbywają się w indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym terminach, przede wszystkim w oparciu o korespondencję e-mail. 

§ 9

Odstąpienie Konsumenta oraz POCK od umowy

 1. Kupującemu nie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, stosownie do brzmienia art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym: „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1”. Dzieje się tak wobec zaznaczenia odpowiedniego checkboxa przy finalizacji zakupu.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do dochodzenia roszczeń przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 2. Kupujący, będący przedsiębiorcą, ma prawo do dochodzenia roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność sprzedanego towaru z umową sprzedaży w okolicznościach, o których mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli nabywca, będący konsumentem, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży wyraźnie zaakceptował jego cechy. 
 4. Reklamacje związane z realizacją uprawnień przysługujących z tytułu braku zgodności towaru z umową/rękojmi za wady rzeczy mogą być składane:
 5. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy; 
 6. w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej, na adres e-mail: kontakt@lawhall.pl; 
 7. telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu: + 48 793 705 405.
 8. Celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, rekomendowaną praktyką jest zamieszczenie w reklamacji następujących informacji i danych: 

- opis wady; 

- data wystąpienia wady; 

- żądanie nabywcy w zakresie sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową; 

- imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 

- dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń); 

- w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny – numer rachunku bankowego nabywcy. 

 1. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem tego samego kanału komunikacji, za pośrednictwem którego złożono reklamację. 

§ 11

Opinie

1. Opinie zjadujące się w Sklepie pochodzą z wizytówki Google, znajdującej się pod adresem: https://g.page/r/CZ0h7PulMoU2EAI/review lub profilu facebook: https://www.facebook.com/kancelariacichocka

2. Opinia ma charakter subiektywny i stanowi wyraz przekonania autora opinii o określonym produkcie. 

3. Przedsiębiorca nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od faktycznych użytkowników produktów. 

§12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lawhall.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. 1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. 2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. 3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.